بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر حداکثر عمق آبشستگی موضعی در زیر خطوط لوله متقاطع با رودخانه

بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر حداکثر عمق آبشستگی موضعی در زیر خطوط لوله متقاطع با رودخانه مشخصات نویسندگان مقاله بررسی …

تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه کننده ی تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی ومدل فیزیکی

تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه کننده ی تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی ومدل فیزیکی سرفصل ارائه مقاله: هیدرولیک …

۱۲-بررسی عملکرد هیدرولیکی و قابلیت اطمینان در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری

۱۲-بررسی عملکرد هیدرولیکی و قابلیت اطمینان در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری مشخصات نویسندگان مقاله بررسی عملکرد هیدرولیکی و …

۵-تعیین مکانیسم تصفیه در راکتور بیو فیلمی با بستر متحرک (MBBR ) جهت تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین

۵-تعیین مکانیسم تصفیه در راکتور بیو فیلمی با بستر متحرک (MBBR ) جهت تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین عنوان مقاله: تعیین …

۲۳-بررسی متدولوژی اجرای سازه های زیرزمینی به روش پیشرفته (Top-Down Method)

۲۳-بررسی متدولوژی اجرای سازه های زیرزمینی به روش پیشرفته (Top-Down Method) مشخصات نویسندگان مقاله بررسی متدولوژی اجرای سازه های زیرزمینی …